Podsticanje

Aktivnosti stanovništva na unapređenju poslovnog ambijenta i razvoja preduzetništva, pokretanju sopstvenog biznisa, ali i razvoju poljoprivrede i sela, praćeni su podrškom institucija Republike Srpske, kroz određeni vid fiskalnih i nefiskalnih pogodnosti. Podsticaji su izuzetno važan segment povećanja konkurentnosti privrede Srpske na stranom tržištu, a ogleda se kroz mjerljive ekonomske prednosti Vlade usmjerene prema konkretnim preduzećima ili grupacijama preduzeća,  s ciljem da usmjere ulaganja u preferirane sektore ili regije ili da se utiče na karakter takvih ulaganja.

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Subvencije Zavoda za zapošljavanje RS ogleda se u različitim vidovima podsticaja za obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju i poboljšanje mobilnosti radne snage kroz nekoliko projekata za koje je samo u 2019. godini izdvojeno više od 30 miliona KM. Neki od najznačajnijih projekata su “Start-up Srpska”, Program “Zajedno do posla”; “Program podrške zapošljavanju Roma”, programi zapošljavanja pripravnika i brojni drugi programi.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske

Novčani podsticaji namjenjeni razvoju poljoprivrede i sela u Republici Srpskoj ostvaruju se posredstvom Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske, a ogleda se u podršci tekućoj proizvodnji, podršci kapitalnim investicijama, podršci ruralnom razvoju i ostalim mjerama podrške. Uslovi i načini ostvarivanja novčanih podsticaja regulisani su Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela.

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske

U skladu sa svojim strateškim ciljevima, IRBRS pruža finansijsku podršku razvojnim projektima u RS, kroz različite kreditne linije, kao što su Krediti za početne poslovne aktivnosti IRB RS, Krediti za mikrobiznis u poljoprivredi IRB RS, Krediti za preduzetnike i preduzeća IRB RS, Krediti za mala i srednja preduzeća (MSP) iz sredstava Evropske investicione banke (EIB) i Krediti za poljoprivredu IRB RS.

30+ miliona KM za zapošljavanje i samozapošljavanje u 2019.
3+ miliona KM podsticaja iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
3.600.000 KM vrijednost Start up Srpska projekta za 2019.

Investicioni podsticaji definišu se kao mjerljive ekonomske prednosti koje vlade pružaju konkretnim preduzećima ili grupacijama preduzeća, s ciljem da usmjere ulaganja u preferirane sektore ili regije ili da se utiče na karakter takvih ulaganja.

Ove pogodnosti mogu biti fiskalne, kao što je slučaj s poreskim izuzećima, ili nefiskalne, kao što su grantovi, krediti ili umanjenja obaveza kao podrška razvoju poslovnih subjekata ili jačanju konkurentnosti.

Podsticaji se mogu javiti u dva oblika, kao fiskalni podsticaji, koji podrazumijevaju svake poreske/carinske pogodnosti s namjernim ciljem da se utiče na investiciono ponašanje firmi, usmjereni na konkretne firme, grupacije firmi ili sektore, ili nefiskalni podsticaji, odnosno svaka finansijska ili regulatorna mjera s namjernim ciljem da se utiče na investiciono ponašanje firmi, usmjereni na konkretne firme, grupacije firmi ili sektore.

Podsticaji u Republici Srpskoj po institucijama Vlade RS koje ih dodjeljuju:

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

 1. Subvencije za samozapošljavanje i zapošljavanje kod poslodavaca lica iz utvrđene ciljne grupe, koje finansira Vlada Republike Srpske putem kredita Svjetske banke i sopstvenim učešćem kroz Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i Jedinicu za koordinaciju projekata Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
 2. Subvencije za obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju i poboljšanje mobilnosti radne snage, koje finansira Vlada Republike Srpske putem kredita Svjetske banke i sopstvenim učešćem kroz Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i Jedinicu za koordinaciju projekata Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
 3. Subvencije za zapošljavanje pripravnika sa srednjom stručnom spremom iz sredstava Razvojnog programa Ujedinjenih nacija UNDP.
 4. Subvencije za zapošljavanje pripravnika s visokom i višom stručnom spremom.

Ministarstvo na naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske

 1. Istraživanje u oblasti tehnološkog razvoja, transfer znanja i tehnologija i podsticanje primjene rezultata naučnoistraživačkog rada. Ovaj program se odnosi na finansijsku podršku projektima razvoja tehnologije, nabavke opreme ili učešće na stručnim skupovima o razvoju tehnologije u Republici Srpskoj.
 2. Program osnovnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja. Ovaj program/mjera se odnosi na finansijsku podršku naučnoistraživačkim projektima iz oblasti osnovnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja na zadatu temu ili slobodnu temu po izboru projektnog tima.
 3. Programske aktivnosti za inovacionu djelatnost.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske

Uslovi koji su fizička i pravna lica obavezna da ispunjavaju za ostvarivanje prava na novčane podsticaje, postupci za njihovo ostvarivanje, vrsta, visina i način isplate novčanih podsticaja, obaveze korisnika podsticaja nakon njihovog primanja, rokovi, kao i potrebna dokumentacija i obrasci regulisani su Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela.

Pravo na novčane podsticaje za razvoj poljoprivrede i sela korisnik podsticaja ostvaruje kroz podršku tekućoj proizvodnji, podršku kapitalnim investicijama, podršku ruralnom razvoju i sistemske i ostale mjere podrške.

U okviru podrške tekućoj proizvodnji, korisnik podsticaja ostvaruje pravo na sljedeće vrste novčanih sredstava:

1) direktna podrška stočarskoj proizvodnji:

 1. premija za priplodnu stoku,
 2. premija za mlijeko,
 3. premija za proizvodnju mesa, tov,
 4. podrška pčelarskoj proizvodnji,
 5. podrška razvoju konjarstva;

2) direktna podrška biljnoj proizvodnji:

 1. premija za proizvedeno i prodato voće i povrće,
 2. premija za proizvedenu i prodatu heljdu, aromatično i ljekovito bilje,
 3. regres po jedinici sjetvene površine za pšenicu, soju i uljanu repicu,
 4. regres po jedinici obradive površine, dizel gorivo,
 5. premija za proizvedenu i prodatu pšenicu,
 6. premija za sjemenski materijal,
 7. regres za sjeme kukuruza domaćeg hibrida,
 8. premija za sadni materijal,
 9. premija za duvan,
 10. organska proizvodnja.

U okviru podrške kapitalnim investicijama korisnik podsticaja ostvaruje pravo na novčani podsticaj u skladu s posebnim propisom za:

 1. investicije u stočarsku proizvodnju,
 2. investicije u biljnoj proizvodnji,
 3. investicije u poljoprivrednu mehanizaciju.

U okviru podrške ruralnom razvoju korisnik podsticaja ostvaruje pravo na novčani podsticaj za:

 1. podršku samozapošljavanju agronoma,
 2. poslovne aktivnosti poljoprivredne zadruge i klastera i udruženja žena u ruralnom području,
 3. podršku informisanju korisnika i promociju sektora poljoprivrede,
 4. podršku za unapređivanje eksperimentalno-edukativnih i razvojnih centara,
 5. podršku za sufinansiranje modernizacije protivgradne zaštite,
 6. podršku zajedničkim projektima Vlade Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) i opštine Srebrenica,
 7. podršku prenosu znanja i vještina i uvođenju tehnoloških inovacija u poljoprivredi,
 8. podršku standardizaciji i brendiranju poljoprivredne proizvodnje,
 9. podršku za sufinansiranje projekata ruralnog razvoja,
 10. podršku za unapređivanje, zaštitu i razvoj lovstva.

U okviru sistemskih i ostalih mjera podrške korisnik ostvaruje pravo na novčani podsticaj za:

 1. mjere za zaštitu zdravlja biljaka,
 2. mjere za zaštitu zdravlja životinja,
 3. podršku za proizvodnju sjemena za vještačko osjemenjavanje u govedarstvu,
 4. podršku obavljanju uzgojno-selekcijskih djelatnosti,
 5. podršku opremanju laboratorija,
 6. podršku sufinansiranju premije osiguranja primarne poljoprivredne proizvodnje,
 7. podršku analizi kontrole plodnosti poljoprivrednog zemljišta,
 8. podršku za vođenje i održavanje registara,
 9. podršku za izradu strateških i planskih dokumenata,
 10. podršku za sprovođenje zadružnih revizija,
 11. podršku za potrebe vođenja računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima (FADN),
 12. poribljavanje ribolovnih područja i rad ribočuvarske službe i Sportsko-ribolovnog saveza Republike Srpske,
 13. podršku za vanredne potrebe i pomoći.

Isplata sredstava po sudskim presudama i žalbama na rješenja Agencije vrši se sredstvima iz stava 5. ovog člana.

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske

 1. Poboljšanje uslova života i uvođenje raznovrsnosti kod ostvarivanja prihoda u seoskoj ekonomiji.
 2. Podsticaj za zapošljavanje nezaposlenih lica u Republici Srpskoj.
 3. Subvencije za podsticaj izvoza privrednim subjektima koji ostvaruju izvoz, a pogođeni su prirodnim nepogodama ili drugim izuzetnim događajima.
 4. Subvencije za podsticaj izvoza.

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske

 1. Finansijski podsticaj za sektor turizma – državna pomoć (bespovratna) male vrijednost

Ministarstvo finansija Republike Srpske

 1. Članom 11. Zakona o porezu na dobit propisano je da se za mašine i opremu koja se amortizuje dozvoljava odbitak za ubrzanu amortizaciju, koja se obračunava na sljedeći način: a) prva godina: 40%, b) druga godina: 30%, v) treća godina: 30%.
 2. Članom 12. Zakona o porezu na dobit propisano je da se kapitalni dobici ili gubici nastali u toku poreske godine mogu prebijati, a neto dobitak ili gubitak se dodaje ili oduzima od poreske osnovice, ukoliko isti nisu uključeni u prihode, odnosno rashode.
 3. Članom 13. Zakona o porezu na dobit propisano je da se poreski gubitak, koji predstavlja negativnu razliku između prihoda i rashoda u postupku utvrđivanja poreske osnovice, prenosi i nadoknađuje umanjivanjem poreske osnovice u narednih pet godina, a ukoliko poreski obveznik ima gubitak u više poreskih godina, poreski gubitak iz ranije poreske godine nadoknađuje se prije poreskog gubitka iz novije poreske godine.
 4. Članom 14a. Zakona o porezu na dobit uvedena je olakšica u vidu umanjenja poreske osnovice za vrijednost izvršenog ulaganja u opremu, postrojenja i nepokretnosti poreskog obveznika koji vrši vlastitu registrovanu proizvodnu djelatnost.
 5. Članom 14b. Zakona o porezu na dobit propisana je olakšica koja se odnosi na umanjenje poreske osnovice prilikom obračuna poreza na dobit za iznos plaćenog poreza na dohodak i doprinosa za novozaposlene radnike, najmanje 30 novih radnika u jednoj poslovnoj godini na period od tri godine od dana zapošljavanja tih radnika.
 6. Članom 28. stav 2. Zakona o porezu na dobit je propisano da se porez po odbitku ne plaća na sljedeće prihode: a) dobit vraćena u zemlju stranog pravnog lica, koja se odnosi na njegovo stalno mjesto poslovanja, pod uslovom da strano pravno lice posjeduje 10% ili više akcija u stranom pravnom licu u Republici Srpskoj. Dobit vraćena u zemlju znači preostalu dobit pravnog lica nakon plaćenih poreza; b) prihodi u vidu kamata od dugovnih instrumenata koje izdaju ili garantuju lica iz člana 7. stav 1. tačka (v); v) prihodi u obliku kamata od depozita; g) prihod u obliku dividendi; d) prihod u obliku kamata ili funkcionalnog ekvivalenta plaćenog na dužničku obavezu između stalnog mjesta poslovanja ili poslovne jedinice svojoj stranoj centrali, ukoliko umanjenje nije izvršio platilac kamate prilikom utvrđivanja svoje poreske osnovice; đ) prihod u obliku autorskih prava koje plati stalno mjesto poslovanja ili poslovna jedinica svojoj stranoj centrali, ukoliko umanjenje nije izvršio platilac prilikom utvrđivanja svoje poreske osnovice; e) kamate po kreditima i zajmovima korištenim od rezidenta za ulaganje u opremu, postrojenja i nepokretnosti u smislu člana 14a ovog zakona.
 7. Članom 18. Zakona o porezu na dohodak propisan je tretman gubitka iz samostalne djelatnosti.
 8. Članom 9. Zakona o porezu na nepokretnosti propisano je da su od plaćanja poreza na nepokretnosti oslobođene sledeće kategorije:

1) javna dobra, osim objekata koji se na njima nalaze, a služe za sticanje ekonomske koristi,

2) nepokretnosti u vlasništvu Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Federacije BiH, Brčko Distrikta BiH i jedinica lokalne samouprave koje koriste njihove institucije,

3) nepokretnosti u vlasništvu institucija čiji je osnivač Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, Federacija BiH, Brčko Distrikt BiH i jedinice lokalne samouprave,

4) nepokretnosti diplomatskih i konzularnih predstavništava stranih država, po principu reciprociteta,

5) nepokretnosti vjerskih zajednica koje se koriste u obavljanju vjerskih obreda,

6) kulturni i istorijski spomenici, koje je kao takve proglasio nadležni organ

7)  nepokretnosti koje se koriste u humanitarne svrhe,

8) skloništa za zaštitu ljudi i robe od ratnih dejstava,

9) objekti ili dijelovi objekata koji u skladu sa zakonom služe za izvođenje javnih radova,

10) nepokretnosti koje se nalaze u minskim poljima i kojima pristup i normalna upotreba nisu dozvoljeni,

11) nepokretnosti koje poreski obveznik gradi, odnosno sagradi, a koje su u poslovnim knjigama poreskog obveznika evidentirane, u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, kao sredstva koja su isključivo namijenjena daljoj prodaji i

12) obrađeno poljoprivredno zemljište i nepokretnosti koje služe za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju.

Članom 8. stav 2. Zakona o porezu na nepokretnosti propisano je da u slučaju obavljanja deficitarne proizvodno-zanatske privredne djelatnosti obveznik može biti oslobođen obaveze.

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske

 1. Krediti za početne poslovne aktivnosti IRB RS
 2. Krediti za mikrobiznis u poljoprivredi IRB RS
 3. Krediti za preduzetnike i preduzeća IRB RS
 4. Krediti za mala i srednja preduzeća (MSP) iz sredstava Evropske investicione banke (EIB)
 5. Krediti za poljoprivredu IRB RS

Gender centar Vlade Republike Srpske

 1. U svrhu implementacije Gender akcionog plana BiH, putem donatorskih sredstava iz FIGAP programa BiH kroz Agenciju za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi: Organizovanje obuka kroz koje su žene dobile mogoćnost da steknu i unaprijede svoje preduzetničke potencijale.
 2. U svrhu implementacije Gender akcionog plana BiH, putem donatorskih sredstava iz FIGAP programa BiH kroz Agenciju za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi: Program usmjeren na osnaživanje žena kroz informisanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poslovnih aktivnosti žena na selu kroz različite vidove organizovanja (udruženja i zadruge).

Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske

 1. Finansiranja programa, projekata i studija