Porezi

Poreski sistem Republike Srpske čine porezi koji za svoj izvor imaju prihod, porezi koji za objekt oporezivanja imaju imovinu, doprinosi, takse i naknade utvrđene određenim materijalnim propisima. Poreski obveznik je fizičko ili pravno lice, dio pravnog lica ili drugi subjekat koji je u skladu sa poreskim propisima u Republici Srpskoj obavezan da plati porez.

Zakon o porezu na dobit predviđa obračunavanje i plaćanje poreza na dohodak od ličnih primanja, samostalne djelatnosti, autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine, kapitala, kapitalnih dobitaka, kao i obavezu plaćanja ovog poreza i na dohodak iz stranih izvora, kao i ostali dohodak.

Porez na dobit se plaća po stopi od 10% na poresku osnovicu za tu poresku godinu. Poreska godina za pravna lica je kalendarska godina.

Porez na dobit plaća se akontativno, mjesečno, do desetog u mjesecu za prethodni mjesec, a na osnovu podataka iz godišnje poreske prijave za prethodnu poresku godinu.

Obaveza plaćanja poreza na nepokretnosti nastaje danom kada poreski obveznik stekne ili počne da koristi nepokretnost, zavisno od toga koji od uslova bude prije ispunjen.

Godišnja poreska prijava za porez na dobit popunjava se na obrascima 1101 – Godišnja poreska prijava za porez na dobir i 1102 – Dodaci uz Godišnju poresku prijavu za porez na dobit, čija forma i sadržaj su objavljeni u Pravilniku o formi i sadržaju obrazaca i poreskih prijava poreza na dobit.

Dohodak od ličnih primanja su sva direktna i indirektna plaćanja iz radnog odnosa, prema Zakonu o porezu na dohodak. Nerezident koji je u radnom odnosu kod poslodavca u Republici Srpskoj i po tom osnovu ostvaruje lična primanja, ispunjava uslove za umanjenje poreske osnovice po osnovu ličnog odbitka.

10% jedinstvena stopa poreza na dohodak
0,20% porez na nepokretnosti

Direktni porezi u isključivoj su nadležnosti entiteta.

U Republici Srpskoj se primjenjuje jedinstvena stopa poreza na dohodak od 10%.

Svi stranci sa stalnim prebivalištem u Republici Srpskoj dužni su da plate porez na dohodak na prihode ostvarene u kalendarskoj godini na teritoriji Republike Srpske. Takođe, svi stranci koji ne borave stalno u RS, ali koji zarađuju dohodak u RS smatraju se poreskim obveznicima.

Porez na dobit

Porez na dobit u Republici Srpskoj se obračunava po stopi od 10%.

Porez na dobit prilagođen je standardima EU. Strana pravna lica su obveznici poreza na dobit:

  • ako obavljaju djelatnost i imaju stalno mjesto poslovanja u Republici Srpskoj za dobit koja se odnosi na to stalno mjesto poslovanja,
  • ako ostvaruju prihod od nepokretne imovine koja se nalazi u Republici Srpskoj za dobit koja se odnosi na tu nepokretnu imovinu.

Oporezivanje stranih pravnih lica detaljnije je propisano članovima 40. do 43. Zakona o porezu na dobit.

 Zakoni iz oblasti:

  • Zakon o porezu na dobit
  • Zakon o porezu na dohodak

Porez na nepokretnost

Zakonom o porezu na nepokretnosti propisano je da se porez na nepokretnosti plaća po stopi do 0,20%. Izuzetno, poreska stopa za nepokretnosti u kojima se neposredno obavlja proizvodna djelatnost iznosi do 0,10%. U ovom slučaju, pod nepokretnostima se podrazumijevaju objekti za proizvodnju i objekti za skladištenje sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda, ukoliko čine zaokruženu cjelinu.

Skupštine opština i gradova dužne su da donesu odluku o visini stope poreza na nepokretnost na svom području do 31. januara za tekuću godinu.

U slučaju obavljanja deficitarne proizvodno-zanatske djelatnosti, poreski obveznik može biti oslobođen obaveze, o čemu posebnu odluku donosi skupština opštine, odnosno grada. Od plaćanja poreza na nepokretnosti, između ostalog, oslobođeni su: obrađeno poljoprivredno zemljište i nepokretnosti koje služe za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju.

Zakoni iz oblasti: Zakon o porezu na nepokretnost

Podsticaji i poreske olakšice

Program podrške zapošljavanju u privredi putem isplate podsticaja u visini uplaćenih poreza i doprinosa koji se sprovodi putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Svi poslodavci koji su zaposlili radnike u protekloj godini imaće mogućnost da im se porezi i doprinosi vrate. Javni poziv po ovom programu raspisuje sa za svaku godinu pojedinačno i dostupan je na portalu Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit Republike Srpske omogućava poreskom obvezniku koji na teritoriji Republike Srpske izvrši ulaganje u opremu i postrojenja za obavljanje registrovane proizvodne djelatnosti pravo na umanjenje poreske osnovice za vrijednost izvršenog ulaganja.

Zakon o porezu na dohodak predviđa određene pogodnosti, odnosno povlastice za godišnji dohodak za kvalifikovanog investitora (članovi 42-50)