BiH bi mogla da dobije tvornicu solarnih panela, Turci traže lokaciju

27.10.2022 Vijesti

Velika turska grupacija, koja je najveći proizvođač solarnih panela u ovoj zemlji, do kraja ove godine ili početkom naredne posjetiće BiH s ciljem ispitivanja lokacija i uslova za izgradnje jedne ili više fabrika solarnih panela.

Na poslovnom forumu u Istanbulu, koji je organizovala Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) uz partnerstvo Odbora za ekonomske odnose s inostranstvom Republike Turske (DEIK) i predsjedavajućim Tursko-bh. poslovnog vijeća Hasanom Topalogluom, te ambasadorom BiH u Turskoj Adisom Alagićem prezentovani su potencijali Bosne i Hercegovine.

To su projekti iz oblasti energetike, izgradnje turističkih kompleksa, metaloprerađivačkog sektora i sektora proizvodnje hrane. Takođe su predstavljeni i projekti za koje su turske kompanije iskazale interes.

Milica Marković, direktorica Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA), rekla je za “Nezavisne novine” da još s potencijalnim investitorom nisu razgovarali kolikog će obima biti investicija.

“Turskim poslovnim ljudima su na forumu u Istanbulu definitivno najatraktivniji bili energetika i turizam. Oni su se posebno interesovali za gradnju fabrike solarnih panela te proizvodnju energije putem solarnih panela. Jedna turska grupacija, koja je najveći proizvođač solarnih panela u ovoj zemlji i čiji je vlasnik bio na forumu, najavila je posjetu BiH, gdje će ispitati i sagledati sve uslove na terenu i onda se definitivno odlučiti da li će praviti neke proizvodne kapacitete u BiH”, naglasila je Markovićeva.

Prema njenim riječima, to bi moglo biti krajem ove ili eventualno početkom naredne godine.

“Oni su veoma zainteresovani za ove projekte. Nismo im još ponudili lokacije, ali kada se najave da će doći mi ćemo sve pripremiti shodno projektima koje imamo iz te namjene, jer tako radimo i s drugim investitorima. Na kraju će se oni od ponuđenih na primjer 10 opredijeliti koliko ih će praviti i na kojim lokacijama”, objasnila je Markovićeva.

Na pitanje oko čega su se Turci najviše raspitivali, Markovićeva odgovara da li će BiH moći obezbijediti dovoljan broj radne snage i kolika je prosječna plata.

“Pitali su da li u slučaju da ne bude dovoljno radne snage mogu dovesti svoje radnike iz Turske i mi smo im rekli da im možemo obezbijediti dovoljan broj radnih dozvola”, naglasila je Markovićeva.

Inače, ugradnja solarnih panela je sve popularnija u Bosni i Hercegovini. Ipak, Republika Srpska trenutno prednjači u odnosu na ostale dvije elektroprivrede u BiH.

Iz kom­pa­ni­je ETMAX iz Ba­nja­lu­ke, ko­ja vrši uslu­ge pro­je­kto­va­nja, iz­gra­dnje so­lar­nih elek­tra­na i in­sta­la­ci­je opre­me, pot­vrdi­li su da im se obraća sve veći broj fi­zičkih i pra­vnih li­ca ko­je za­ni­ma iz­gra­dnja so­lar­nih elek­tra­na na kro­vo­vi­ma do­maćin­sta­va ili u po­slo­vne svrhe.

“Ra­di se o ra­zličitim gru­pa­ma ko­ri­sni­ka i elek­tra­ne ko­je se gra­de su ra­zličite na­mje­ne. Na­še pre­du­zeće bi­lježi stal­ni rast bro­ja kli­je­na­ta, što je zbog aktu­el­ne si­tu­aci­je sa­mo do­bi­lo na značaju. Možemo na­gla­si­ti da su građani, kao i po­slo­vna za­je­dni­ca ugla­vnom do­bro in­for­mi­sa­ni o be­ne­fi­ti­ma ko­ri­šte­nja so­lar­ne ener­gi­je, da se sve vi­še odlučuju na in­ves­ti­ra­nje u so­lar­ne elek­tra­ne, ko­je su u po­tpu­nos­ti pri­la­gođene nji­ho­vim po­tre­ba­ma”, na­ve­li su iz ove kom­pa­ni­je.

Podsjećamo, “Elektroprivreda RS” je u avgustu raspisala javni poziv za subvenciju 50.000 domaćinstava u narednih 18 mjeseci.

To je zamišljeno tako da projekat, nabavku opreme i ugradnju solarnih elektrana finansira “Elektroprivreda RS”, nakon čega bi korisnik tu investiciju otplatio na rate. Oni bi jedan dio energije proizvodili za svoje potrebe, dok bi drugi slali u mrežu i na taj način ostvarivali popuste na račune.

Pomoći ćemo vam da
pronađete pravu priliku!

Želim konsultacije

Povezani članci

Odlične mogućnosti za privrednu saradnju

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić i direktor Privredne komore iz Nižnjeg Novgoroda Ivan…

22.05.2024 Vijesti

Domaće firme prate svjetske trendove

Dijelovi za auto-industriju i montažu stolarije, led sportski semafori i razni softveri izrađeni u Srpskoj, koji…

22.05.2024 Vijesti

Projekat od 100 mil EUR sve bliže realizaciji – Na javnom uvidu procjena uticaja Solarne elektrane Sokolac na životnu sredinu

Solarna elektrana na Sokocu – Sokolac 100 MW, čija je izgradnja najavljena prije godinu dana upisom u registar…

22.05.2024 Vijesti

Privrednici Srpske na sajmu tehnike u Beogradu

Privrednici iz Republike Srpske nastupiće u organizaciji Privredne komore Srpske na Međunarodnom sajmu tehnike i…

21.05.2024 Vijesti