Projekat od 100 mil EUR sve bliže realizaciji – Na javnom uvidu procjena uticaja Solarne elektrane Sokolac na životnu sredinu

22.05.2024 Vijesti

Solarna elektrana na Sokocu – Sokolac 100 MW, čija je izgradnja najavljena prije godinu dana upisom u registar bilansiranih korisnika kompanije Ener State iz Sokoca i koja je u medijima često opisivana kao najveća elektrana ove vrste u Republici Srpskoj, sada je još bliža realizaciji. Vrijednost investicije je, kako je ranije objavljeno, oko 100 mil EUR.

Naime, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS objavilo je prije nekoliko dana na zvaničnoj internet stranici da je nosilac ovog projekta – Ener State podnio ovom ministarstvu zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje pomenute solarne elektrane, instalisane snage 100 MW na površini od 137 ha, K.O. Bjelosavljevići i K.O. Glasinac, opština Sokolac. Prethodnu procjenu uticaja na životnu sredinu izradio je inače Unis – Institut za ekologiju, zaštitu na radu i zaštitu od požara – Istočno Sarajevo.

Kako se može vidjeti u ovoj studiji koja je na javnom uvidu do kraje iduće sedmice, lokacija na kojoj se planira izgradnja solarne fotonaponske elektrane nalazi se na području KO Bjelosavljevići i do nje se dolazi odvajanjem sa Magistralnog puta Sokolac-Rogatica, na lijevu stranu prema sportskom aerodromu u Glasinačkom polju, a na udaljenosti od oko sedam kilometara od sjedišta opštine Sokolac.

Predviđeni prostor se nalazi u neposrednoj blizini magistralnog puta M 19.3 koji povezuje Sokolac i Rogaticu, a najkraća udaljenost prostora solarne elektrane od ovog puta je od 30 do 100 m. Ovaj put, kako se navodi, omogućava dobre transportne uslove za opremu koja će biti ugrađena u elektrani. Predviđeno je da postoje dva ulaza u prostor elektrane, a oba predviđena ulaza su povezana sa magistralnim putem preko postojećih zemljanih puteva, koje je, kako se navodi, potrebno ojačati i urediti za pristup elektrani.

Lokacija je, navodi se dalje, perspektivna sa stanovišta osunčanosti, klimatskih uslova za hlađenje panela i blizine elektrodistributivne mreže i elektroprijenosne mreže.

– Izgradnja i korišćenje solarne elektrane instalisane snage 100,8 MW i estimirane godišnje proizvodnje od 142 GWh će se realizovati na osnovu BOT modela, što podrazumijeva izgradnju i finansiranje objekta, njegovo korišćenje i predaju u svojinu koncendenta, pod uslovima propisanim Zakonom o koncesijama i podzakonskim aktima. Predloženo idejno rešenje podrazumeva postavljanje 50 modula na zajedničku mehaničku konstrukciju, od čega 25 modula po dužini, a 25 modula po visini, tako da je kraća stranica modula paralelna horizontu, tzv. portrait orijentacija – navodi se u studiji.

Na rastojanju od oko 2,5 km u pravcu sjeveroistoka od ciljne lokacije prolazi 110 kV dalekovod TS Rogatica – TS Sokolac, u vlasništvu Elektroprenosa BiH, koji je od direktnog interesa za priključenje SE Sokolac. Pored ovog visokonaponskog dalekovoda, ciljni region presijecaju i distributivni nadzemni vodovi u vlasništvu Elektroprivrede Republike Srpske, koji mogu biti od značaja za obezbjeđivanje sopstvene potrošnje.

– Solarna elektrana biće priključena na postojeću elektroprenosnu mrežu izgradnjom priključnog dalekovoda, u skladu sa Pravilnikom o priključku. Predviđeno je da se priključno razvodno postrojenje i transformatorska stanica 110/35 kV nalaze u prostornom obuhvatu elektrane, u sjeveroistočnom dijelu razmatrane površine. Predložena pozicija priključne transformatorske stanice obezbjeđuje najkraću rutu za priključenje na postojeći dalekovod – navedeno je.

Inače, prostor predviđen za izgradnju transformatorske stanice je oko 1,5 ha, što omogućava izgradnju kontrolne zgrade za priključno razvodno postrojenje, kao i komandne zgrade za solarnu elektranu. Pored toga predviđen je i plato za parking ispred objekta. Na ovom prostoru je moguće izgraditi i objekat za smještaj rezervne opreme.

Talkođe, u studiji se navodi da je projektovani životni vijek objekata, opreme i postrojenja fotonaponske solarne elektrane Sokolac 100 MW iznosi 50 godina. Garancija proizvođača fotonaponskih modula na efikasnost proizvodnje električne energije iznosi 30 godina, te se u periodu eksploatacije elektrane planira jedna cjelokupna zamjena modula.

Što se tiče uticaja životnu sredinu, ova sprovedena procjena uticaja pokazala je srednji i nizak uticaj na kvalitet vazduha, zemljišta i voda, buku, vibracije, nastanak otpada i biodiverzitet, bezbjednost i zdravlje stanovnoštva tokom izgradnje postrojenja, koji se uz primjenu adekvatnih mjera zaštite životne sredine i primjenu dobre inženjerske prakse može ocijeniti kao ograniĉen i ekološki prihvatljiv.

U ovoj studiji se podsjeća da je Strategija razvoja energetike Republike Srpske do 2035. godine kao jedan od prioriteta istakla zaštitu i unapređenje životne sredine, racionalno korišćenje prirodnih resursa i podsticanje korišćenja novih i obnovljivih izvora energije. Ovakva politika je u skladu sa evropskim trendovima u oblasti zaštite okoline i korišćenja obnovljivih izvora energije, te osnovni cilj investiranja u izgradnju solarne elektrane je izgradnja proizvodnog kapaciteta koji će omogućiti proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora.

Kako je i eKapija ranije pisala, iz lokalne uprave su nakon dodjele koncesija za izgradnju ove solarne elektrane istakli da će lokalna uprava godišnje imati 800.000 KM koristi na ime koncesije po osnovu izdatih 180 hektara zemljišta koje se ne obrađuje, umjesto dosadašnjih 9.000 KM, koliko je stizalo na ime zakupa.

Takođe, ranije je objavljeno da je kompanija Ener State registrovana u Gracu, sa centralom Profajn-grup u Njemačkoj, koja je formirala preduzeće Ener State na Sokocu.

(eKapija)

Pomoći ćemo vam da
pronađete pravu priliku!

Želim konsultacije

Povezani članci

Kinezi zainteresovani za izgradnju vjetroelektrana u Republici Srpskoj

Ambasador BiH u Kini Siniša Berjan i predstavnici kineskih kompanija Zhongbo group i GAEA boravili su u radnoj posjeti…

13.06.2024 Vijesti

Košarac: Važna primjena čiste energije u regionima zimskih turističkih destinacija

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac ukazao je danas na značaj primjene čiste energije u…

12.06.2024 Vijesti

Mermer-kop iz Čelinca proširuje kamenolom Zeleni vir za eksploataciju novih količina serpentinita

Preduzeće Mermer-kop iz Čelinca podnijelo je Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS…

11.06.2024 Vijesti

Privredna komora Srpske osnovala Centar za digitalnu transformaciju

Privredna komora Republike Srpske osnovala je Centar za digitalnu transformaciju, radi podizanja nivoa konkurentnosti i…

11.06.2024 Vijesti